Gisteren heeft het Nederlandse volk gesproken: elke stem is geteld. Partijen hebben hun zetels gekregen. Nu weer over naar de orde van de dag? Nee, er is nog een ander volk dat blijft spreken: het volk van God! Belangrijk is dat we dat spreken, bidden, blijven doen. Immers de Bijbel roept ons op in 1 Tim. 2:1-2 om te bidden voor alle leiders van een land. Ook de leiders van bedrijven en organisaties! Ook dus je ‘ eigen’  directeur of CEO. Want alle leiders hebben invloed, bepalen mede de cultuur van een land waardoor uiteindelijk een land zich wel of niet richt op Gods beloften. Een gezonde cultuur kan het makkelijk maken voor de verbreiding van het evangelie en het welzijn van de natie (vers 2). Dat is de bestemming van God over Nederland! Een coalitie moet nog worden gevormd en we mogen daar in bidden dat God ons zegent met een coalitie die ruimte geeft aan het evangelie van Jezus.

Goed is het om te realiseren dat Nederland niet wezenlijk verandert door de juiste coalitie of leider, maar doordat het Koninkrijk van Jezus groeit en zichtbaarder wordt. Dat Koninkrijk verspreidt zich juist in de harten van mensen. Jezus was dan ook in Zijn tijd op aarde niet bezig om het de romeinen zo moeilijk mogelijk te maken of tegen hen te spreken. Hij was niet gericht op menselijke macht en invloed. Hij was bezig om een hemels koninkrijk te bouwen door redding, genezing en bevrijding. Wedergeboren mensen gaan immers anders leven: gaan met God leven. Die focus hebben we als christen nodig. Daar waar we zijn (werk, sportvereniging etc.) hebben we invloed! Niet door tegen te spreken, maar door Jezus te brengen. Jezus brengen, is oog hebben voor de ware nood in de harten van de mensen: hun angst, hun zorg, hun nood, hun ziekte, hun gebrek, hun eenzaamheid. Ieder persoon is dus geschikt om bereikt te worden! Zelfs een Paulus kon geraakt worden.

Ik geloof in een kerk die het bovennatuurlijke juist zichtbaar maakt in de dagelijkse praktijk: de meeste genezingen van Jezus vonden ‘buiten’ plaats. Strek je uit naar de gaven van de Geest en zie dat we in onze samenkomsten ervaren als aanjager voor jou om te gaan praktiseren doordeweeks.

Jouw stem is gisteren geteld, maar laat je stem in de hemel blijvend horen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Wat een wereld leven we in! Aan de ene kant ervaren we als kind van God de liefde van God voor deze wereld en delen we Zijn goedheid uit op allerlei manieren. Aan de andere kant overweldigt ons soms de duisternis door alle nieuwsberichten en onze ervaringen in het leven. Overal werkt de zonde door in mensen, vaak in mensen waar je dat helemaal niet van verwacht had. Zelfs de kerk is een plaats waar zonde nog kan werken.

Dat kan effect hebben (soms ongemerkt) op je kijk naar mensen, organisaties en overheden. Je vertrouwen neemt af en slaat om naar wantrouwen. Van uit wantrouwen kan je al snel de deur openen voor angst. Vervolgens ga je je afschermen van alles om je heen. Je creëert je eigen veiligheid. Je trekt je terug. Of zet je te vuur en te zwaard af tegen al het kwaad om je heen. De liefde van Jezus motiveert je daden en uitspraken niet meer, maar angst en onzekerheid.

Hoe ziet Jezus dit? Immers Hij heeft ons heel bewust ‘achtergelaten’ op deze aarde in het volle besef dat de aarde geen veilige, gezonde plek is. Dat heeft Hij lijfelijk ondervonden.

Jezus zegt in Joh. 17:15: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Jezus laat ons dus achter in het volle besef dat we veilig zijn bij God. Hij bidt en wat Hij bidt, gebeurt. Dat mag je basis zijn in je leven. Dat is een geloofskeuze van jou.

Hoe kan dat dan vervolgens werken in jouw praktijk?

Je stapt elke dag in met het geloof dat de veilige basis God zelf is. Hij is je beschermer. Hij is betrouwbaar! Daar waar je je zorgen maakt en je angstig voelt, breng je dat actief bij Hem in gebed (1 Petr. 5:7)

Tegelijkertijd kijk je vanuit dat Godsvertrouwen op liefdevolle, geestelijke wijze naar mensen en situaties om je heen. Je realiseert je dat de Geest je gevoelig wil maken voor het maken van de juiste keuzes in het leven: soms mag je actief licht zijn en stap je er in, soms loop je van de situatie of persoon weg. Je vertrouwt je niet toe aan jan en alleman. Dat deed Jezus ook niet.

Je kiest vanuit vrede met God. Dat betekent dat je gebedsleven een levensstijl wordt. Niet alleen ’s-ochtends, maar ook door de dag heen. Krachtig is het dan ook om te evalueren met God wat je ervaren hebt, zodat je leert te ontdekken wat je ziel is en wat de Geest is.

Je bent je bewust dat er een tegenstander is die wil roven en je bent dus waakzaam. Niet vanuit angst maar juist vanuit geloof: jij bent in staat om hem dwars te zitten in het maken van de juiste keuzes! (1 Petr. 5:8)

Goed idee om dit alles niet alleen te doen: betrek volwassen christenen hierin zodat je groeit. Gods idee is de gemeente: wij. Dat brengt veiligheid en sterkte.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In deze blog wil je weer inspireren om jouw wonder te ontvangen en te beleven. Allerlei principes helpen je daarbij in je wandel met Jezus. In mijn vorige blog ging het over: verwachten in plaats van afwachten. Dit keer het principe: je mag ontvangen in Jezus’ tegenwoordigheid.

Er is in de tegenwoordigheid van Jezus namelijk al genezing te verwachten. Jezus wil dichtbij zijn en zich in het samenkomen van de kerk laten zien. Zijn aanwezigheid brengt al genezing. Dat mag je verwachten o.a. in de aanbidding en prediking.

De Bijbel zegt in Marc. 1:31 dat Jezus dichterbij kwam: En Jezus kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen.

Dat is wat Jezus dus doet. Hij spant zich in om jou te ontmoeten en te genezen. Jij mag ontvangen. Is dus geen werk van jou.

Leer om Jezus’ nabijheid uit te nodigen en je te geven aan Hem in je aanbidding. Maak dat als een levensstijl. We moeten ons realiseren dat er altijd genezing is in de tegenwoordigheid van Jezus. Hij is HEEL en communiceert heelheid. Er kan geen gebrokenheid of ziekte bestaan daar waar Hij ten volle zichtbaar is. Dat vraagt een geloofshouding en een diep verlangen naar Jezus alleen. Wil je dat?

Er kunnen belemmeringen zijn die jou afhouden van die ontmoeting. Belemmeringen zoals:

 • Verachting van de kleine dingen: je wil alleen de grote wonderen en niet dankbaar zijn met de kleine wonderen.
 • Ongeloof: je leunt op het geloof van de bedienaars en sterkt je niet persoonlijk in je relatie met Jezus. Je pakt niet zelf een belofte vast.
 • Passief na ontvangen gebed: je gaat na gebed gewoon weer verder alsof er geen verschil is gemaakt. Elk ontmoeting met Jezus heeft impact, dat vraagt geloofshouding.

Dus laat Jezus dichterbij komen en aanbid Hem alleen. Zijn liefde zal nooit falen in je leven.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jezus is gekomen om ons een leven in overvloed te geven. In andere woorden gezegd: jouw aards bestaan wordt vervuld met die vanuit de hemel. Weer anders gezegd: Jezus heeft alles gedragen voor jou aan het kruis en wil jou in Zijn heelheid brengen: genezing, bevrijding en redding.

We houden bijna automatisch rekening met wat natuurlijk logisch is en verklaarbaar. Dat wat we kunnen onderzoeken en beredeneren. Maar de geestelijke mens houdt als eerste rekening met de bovennatuurlijke feiten. Om daarin te leven kunnen we veel leren.

Gelukkig wil de Heilige Geest jou leren. Ik wil je meenemen in diverse principes die je helpen om jouw wonder te ontvangen en te beleven.

Wees verwachtend, niet afwachtend

In Marc. 5: 23 spreekt de hoofdman naar Jezus: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste, komt toch en leg haar de handen op, dan al ze behouden worden en in leven blijven.

Jezus is de bron van geloof. Hij wil geloof aanwakkeren in jou door Zijn Geest. Vraag daar dan ook actief om. Vraag om verwachting en handel daarnaar in verwachting. Het zwaartepunt van geloof ligt niet bij jou, maar bij Jezus, maar er is wel geloof nodig. Je mag zeker geloof verwachten bij een volgeling van Jezus. Immers je bent met Zijn tegenwoordigheid bekend. Als deze hoofdman dit verwacht van Jezus, dan kan jij dat ook!

Je staat niet alleen. De gemeente verwacht mee. Maak dat dus concreet door actief om gebed te vragen. Wees in het ontvangen van het gebed ook meewerkend. Door op te letten wat de Heilige Geest aan het doen is. Eer dat door het te vertellen, zodat er gericht gebeden kan worden. Ga na het gebed ook zelf verder in de verwachting en bij niet zichtbaar worden van het wonder, blijf gebedssteun zoeken!

De hoofdman ging door ook nadat zijn dochter overleden was. Jezus is in ons midden en wil het door ons heen doen. Dat is een groei proces. Daar strekken we ons naar uit! Gaan we 100% resultaat zien? We gaan altijd 100% Jezus zien. Zijn liefde faalt nooit. Er is in ieder geval meer van de hemel te zien dat we nu zien! Doe daar actief in mee.

Een passieve houding werkt tegen! Leugens zijn bijvoorbeeld:

 • Het is niet voor mij.
 • Een chronische langdurige kwaal is reden om geen doorbraak te verwachten.
 • Wanneer iets niet gebeurt, is dat reden om te zeggen dat er vervolgens niets (of nooit) meer gebeurt.

Een opbouwende houding is: Eer het kleine en verwacht het grote. Een genezing van 1 arm maar nog niet van het hele lichaam is nog steeds reden voor een feestje. Er is immers progressie.

Op naar Meer van de Heer!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

De gemeente is Gods idee. De gemeente wordt gezien als de bruid van Jezus waarvoor Hij terugkomt! De Heilige Geest is druk met het klaarmaken van de bruid voor die dag: stralend zonder vlek of rimpel. Daar gebruikt Hij mensen voor. Wij allemaal zijn daarin nodig. We worden samen stralend doordat we aan elkaar input geven zoals een broer, zus dat zou doen. We hebben immers zorg voor elkaar!

Ook al ben je wellicht geen leider over een groep mensen, toch heb je een heerlijke verantwoordelijkheid om je (geestelijke) gaven en talenten in te zetten voor de bouw van Zijn Koninkrijk. Je bent immers deel van Zijn lichaam en je functioneert daarin mee.

In mijn vorige blog heb ik de vraag opgeworpen hoe als kerk te voorkomen dat je te veel op je zelf bent gericht. Het leiderschap van een plaatselijke gemeente kan openheid naar andere kerken en bedieningen creëren door relaties aan te gaan. Dat is een mooie en gezonde manier van openheid. Immers de bediening van buiten de kerk is dan niet een eenmalige gast, maar bouwt door de jaren heen een langdurige relatie op waardoor betrouwbaarheid groeit. Dat geeft meer vrijmoedigheid om elkaar te bevragen en zo werkelijk als familie te leven.

Een gezond kenmerk van een bevriende bediening van buiten de plaatselijke kerk is, dat hij/zij de plaatselijke gemeente liefheeft en graag wil dienen samen met het plaatselijke leiderschap. Immers, ook al is de kerk niet perfect, toch is zij Gods geliefde bruid. De bediening kan iets aanvullen wat in de plaatselijke kerk niet aanwezig is, maar dat is geen teken van onbekwaamheid van het leiderschap, maar juist een reden voor het vieren van de benodigde aanvulling. Uiteraard geldt dat ook voor de bevriende bediening: ook die is op zichzelf beperkt en kan alleen in samenwerking met de plaatselijke kerk gezond functioneren.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In mijn vorige blog heb ik een begin gemaakt met het onderwerp hoe om te gaan met de veelheid van onderwijs en input vanuit kerken en bedieningen in Nederland en wereldwijd. Immers de wereld is in onze tijd zo klein geworden door de grote invloed van internet.

Ik denk dat er een eerste verantwoordelijkheid bij jou ligt om je geestelijke voeding te halen bij een plaatselijke gemeente waar je je relationeel aan verbindt. God werkt met plaatselijke gemeenten en met de daar door Hem aangestelde leiders. God heeft visie voor jou ontwikkeling in je thuis gemeente.

Kan je dan nergens anders geestelijk voedsel halen? Ja hoor. Er is ook een universeel lichaam en God kan je over de grenzen van je eigen gemeente heen voeding geven. Sterker gezegd, dat wil Hij graag omdat Hij ons ook bewust wil maken dat Zijn kerk groter is dan je plaatselijke kerk. Ik noem daarbij wat aandachtspunten:

 • Elke bediening of kerk heeft een door God gegeven verantwoordelijkheidsgebied. Jij valt niet direct in dat gebied. Het helpt je om het onderwijs te spiegelen aan de gemeente waar je bij hoort. Je bouwt immers daar mee.
 • Je geniet het onderwijs op ‘afstand’ en zonder echte relatie. Je kan de cultuur van de bediening/kerk niet goed beoordelen. Een bediening of kerk is bovendien meer dan alleen het onderwijs dat je hoort. Je overziet dus niet alles.
 • Het is dan meer aan jou om te bepalen of het onderwijs je ook echt helpt in het seizoen van groei waarin je bent. Het kan helpend zijn om feedback te vragen van een leider in je thuis gemeente om zo met je mee te denken.

De kracht van de plaatselijke kerk is dat er gewerkt wordt met leidersteams die elkaar kunnen aanspreken en feedback geven. De gemeenteleden mogen ook hun leiders vanuit relatie bevragen. De leiders kunnen de gemeente ook vanuit relatie aansporen.

De kracht van de gemeente is ook dat het meer is dan een samenkomst of onderwijs. Er vindt versterking en groei plaats door samen te werken en met elkaar op te trekken in de bergtop- en dal-ervaringen van het leven. Er is een langdurige interactie!

Hoe kan de gemeente zich nu verbinden aan bedieningen daar buiten? Hoe voorkomt de gemeente dat ze alleen op zichzelf is gericht? Daar ga ik in mijn volgende blog op in.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

We leven in een wereld waarin we via internet snel toegang hebben tot allerlei predikers, kerken en bedieningen. Het lijkt alsof we overal op de wereld kunnen zijn, zonder er naar toe te hoeven reizen. Ook in Nederland hebben we makkelijk toegang tot al het onderwijs van de diverse kerken en bedieningen die ons land rijk is. We krijgen deel aan van alles en dat geeft ons veel informatie en veel groei mogelijkheden.

Er is veel licht van het Koninkrijk van Jezus dat zo verspreid wordt. Dit geeft enthousiasme! Maar er zijn ook schaduwzijden, ten minste wanneer je niet bewust bent dat wijsheid nodig is.

Hoe dat zo?

God geeft namelijk altijd een bepaalde orde. Best logisch. Geen enkel bouwwerk wordt zonder plan gebouwd. Er is altijd een proces. Geen enkel lichaam groeit of blijft gezond zonder dat er een bepaalde natuurlijke orde wordt gevolgd. De Schepper heeft bij alles wat Hij gemaakt heeft structuren en processen bedacht. Geestelijk is dat net zo.

Zelfs in het verlossingswerk was er een patroon en volgorde: de Vader zond eerst de Zoon. De Geest kwam pas nadat de Zoon zijn werk had volbracht. Het plan hiervoor bestond al sinds de zondeval. Er was toen ook al een tijdstip bedacht door God. Het plan kwam pas ten uitvoering op dat Goddelijke moment.

Sinds de Pinksterdag is Gods Geest de wereldwijde gemeente van Jezus Christus aan het bouwen. Wat direct in de Bijbel opvalt, is dat deze ene universele gemeente zichtbaar wordt in vele plaatselijke gemeenten. Deze worden vervolgens geleid door voorganger/oudsten die zijn aangesteld door apostelen/profeten. Gods Geest gebruikt mensen en volgt een bepaald patroon. Dat zien we in heel de Bijbel terugkomen. Telkens werkt God richting een groep mensen met leiders die verantwoordelijk zijn voor de groei en ontwikkeling van deze groep. Waarbij de groep elkaar opbouwt en versterkt.

Waarom? Omdat God houdt van een langdurige relatie! God is in Zijn wezen al een relationeel God (Vader, Zoon en Geest). Hij werkt daarom met het idee van gezin, familie en gemeente. Manieren waardoor je anderen echt leert kennen en gekend wordt. Niet als losse verbindingen die komen en gaan, maar als langdurige relaties. Dat is de orde van God. Dat is Zijn patroon.

Vragen:

 • Hoor jij ook bij een gemeente?
 • Ontvang jij dan ook het onderwijs en voeding vanuit het bijbehorende leiderschap?
 • Ben je betrokken in je gemeente?

Ik hoor je al denken: kan ik dan nergens anders geestelijk voedsel halen? Daar ga ik in deel 2 van deze blog dieper op in.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Vaak wordt de term “bijbels” gebruikt door christenen waarbij aangegeven wordt of een bepaalde handeling/gebruik/daad in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt. Bij het gebruik van die term hoort eigenlijk een bepaalde kijk op de Bijbel en de studie daarvan. Immers de ene christen ziet iets alleen als bijbels als het letterlijk in de Bijbel staat en de ander ziet het als bijbels als de Bijbel het als principe neerlegt.  Ik geloof in beiden. Heel veel zaken in de Bijbel zijn letterlijk. De opstanding van Jezus is letterlijk. De wonderen die beschreven worden, zijn letterlijk. Er zijn ook gelijkenissen die Jezus vertelt die niet letterlijk gebeurd zijn, maar waarin waarheid van God overgedragen wordt. Er staan natuurlijk ook zinnen in de Bijbel die leugens zijn: bijvoorbeeld wat de slang tegen Adam zegt. Zo zijn er ook beschrijvingen die voorbeelden zijn van hoe God kan werken, maar niet bedoelt zijn om als leer te worden gezien. De Bijbel laat namelijk heel veel voorbeelden zien hoe God werkt en kan werken, maar geeft ook ruimte aan nieuwe dingen: dingen die niet beschreven zijn, maar wel vanuit de Schepper God komen.

Belangrijk is dus dat je geen leer maakt van iets wat de Heer ook niet doet.

Je ziet in de loop van de Bijbel telkens nieuwe dingen beschreven worden. Nieuwe manieren waarop Gods Geest werkt. Daarmee zijn die nieuwe dingen niet ineens een regel geworden dat het altijd zo moet gebeuren. Dat was ook niet het uitgangspunt van het volk van God. Men stond open voor nieuwe dingen!

God leidt Israël met een wolkkolom en vuurkolom. Dat hoeft dus niet de enige zichtbare manier te zijn  waarop God een volk of persoon leidt.

God sprak door de brandende braamstruik. Dat is nu niet ineens de enige manier geworden waarop God spreekt.

Jezus bracht modder aan op de ogen van de blinde, dat is nu niet de enige manier waarop blinden gaan zien.

Jezus genas door aanraking van een kleed, dat is nu niet de enige manier.

Johannes viel op zijn gezicht in de aanwezigheid van God, dat is dus niet de enige manier van vallen.

Telkens wanneer er iets nieuws gebeurt wordt dat niet ineens de enige manier. Er was nog nooit eerder iemand genezen door vallende schaduw, door een zakdoek en toch gebeurde dat ineens (Handelingen)

Wanneer God nu geneest doordat iemand in geloof zijn hand op het tv scherm legt, is dat dan ineens fout? Omdat dat niet in de Bijbel staat? Of omdat het geen zakdoek is? Ik geloof van niet. De Bijbel geeft ruimte aan nieuwe dingen. Het idee is dus niet om bij elke actie van God te gaan kijken of het letterlijk in de Bijbel staat, maar om na te gaan wat de uitwerking is van dat wat God doet;

 • Is het in de naam van Jezus Christus?
 • Wordt de relatie met Jezus versterkt?
 • Ontvangt de persoon de vrede van Jezus?
 • Ontvangt de persoon meer vrijmoedigheid om als kind van God te functioneren?

Basishouding in de ‘nieuwe dingen’ van God is, dat je vertrouwt dat je Hemelse Vader geen stenen geeft als antwoord op je vraag om brood. God is goed en geeft goede gaven!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Heb je wel eens kortsluiting veroorzaakt bij een stopcontact? Wat een kracht zie je dan ineens: vonken en rook. Ik heb de spanning zelfs een keer gevoeld in mijn lichaam. Geen prettige ervaring.

Energie is kracht!

De Bijbel spreekt ook over energie. In 1 Kor. 12 wordt naast de gaven en bedieningen ook gesproken over de werkingen van de Geest. Daar staat in het Grieks: energmata (energie die merkbaar wordt). Dit spreekt over de manifestatie van de Geest. Die is er al, maar dan ineens voelbaar/merkbaar. Gods Geest is vol Leven en Kracht! Hij kan zich laten zien aan je. Zelfs je ogen kunnen ineens open gaan voor de geestelijke werkelijkheid: zodat je engelen ineens kan zien.

Wanneer de werkingen zichtbaar worden, ervaar je vaak iets in het natuurlijke, je lichaam of ziel: je wordt warm, je wordt zwaar, je trilt, je schudt, je emoties komen los (huilen, lachen, glimlachen), je ontspant en kan vallen, knielen of je valt spontaan. Het geestelijke beïnvloedt het natuurlijke. Dat is eerlijk gezegd helemaal het idee van God! Hij wil samenwerken met jou en door jou heen.

In de Bijbel zien we daar ook voorbeelden van:

Priesters konden niet meer staan in de tegenwoordigheid van God, Ezechiël en Daniël vielen op hun gezicht, soldaten vielen neer voor Jezus, Paulus en zijn medereizigers vielen van hun paarden, Johannes viel neer, Petrus ervaart een stomp in zijn zij om wakker te worden, discipelen lijken dronken.

Gaat het dan ineens alleen maar om de ervaring, het gevoel? Nee, je leeft uit geloof. Maar leven uit geloof betekent niet dat je niet openstaat voor de ervaring. Dat is juist een vrucht van geloof. Je gelooft dat de Geest in je woont en je ervaart Hem in je leven door wat Hij door je heen doet, maar ook wat Hij aan je doet. De manifestatie van Hem in je leven is een bevestiging dat  je met Hem wandelt. Het grotere doel is dat je door zowel het geloven als het beleven vrijmoedig meer van Jezus gaat delen aan de wereld. Je ontvangt zelf b.v. (innerlijke) genezing en je deelt Zijn kracht uit.

Een laatste vergelijking: Ik geloof dat Ankje van me houdt. Maar niets in mij is er op tegen om die liefde ook te voelen. Ik heb gevoelens voor haar, zelfs als ze er niet is. Als ze er wel is, is er meer dan alleen maar geloven in liefde. Er is dan ook: aanraken, omhelzen, lachen, huilen, dollen etc. Lichamelijk wordt zichtbaar wat er geestelijk is. Die twee gaan hand in hand.

De roep van de bruidegom Jezus is: wordt wakker noordenwind, wordt wakker zuiderwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen (Hooglied 4:16)

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In de christelijke wereld is er regelmatig discussie over de viering van kerst:

 • Het feest vinden we niet in de Bijbel, dus we moeten het niet willen vieren.
 • De oorsprong van kerst is zelfs heidens en later door de kerk opgepakt.
 • De versieringen (kerstboom, ballen, piek) die we gebruiken zijn occulte symbolen.
 • De maand december waarin we het vieren is niet de juiste geboorte maand van Jezus.

Als je dit zo hoort, heb je de neiging om er maar direct mee te stoppen. Dat had ik ten minste wel toen ik als jong gelovige met deze argumenten in aanraking kwam. Ik wilde met alles wat in mij is, Jezus volgen en gehoorzamen. Ik wilde wel in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. Ik wilde helemaal anders zijn.

Maar

ik kwam er al snel achter dat ik met deze anti houding tegen het evangelie zelf aan het strijden was.

Want

Jezus en de Bijbel geven ons helemaal geen opdracht of verbod om welk feest dan ook te vieren. We zijn geroepen om elke dag te vieren wat Jezus heeft gedaan. We zijn vrij om te kiezen aan welk feest we aandacht geven en aan welke niet. Het is oké om de geboorte van Jezus te vieren op welke datum dan ook en het is ook oké om het niet te doen.

Wat we doen, moeten we doen in het geloof en tot eer van God (1 Kor. 10:31). De Bijbel zegt zelfs dat we ons moeten bezig houden met de dingen die van ‘boven’ zijn en elkaar niet moeten beoordelen op zaken als feestdagen of wat wel of niet gegeten mag worden (Kol. 2:16vv). Voordat je het in de gaten hebt, zit je namelijk onder het vleselijke juk van de wet in plaats van de genade.

De kerstversieringen zouden best een occulte oorsprong kunnen hebben,  maar zijn ze het daarmee vandaag dan ook? Is een (kerst)boom ineens occult geworden wanneer we die in een kamer plaatsen met lampjes en ballen etc.? Natuurlijk niet. Waar hecht je nu geloof aan? Toch niet aan voorwerpen? Is dan elk voorwerp geschikt om in je huis te plaatsen? Nee, immers waar de wereld heidens geloof aan hecht, krijgt geen plek in ons huis: een boeddha beeld staat voor het boeddhisme. Ook al heeft het beeld zelf geen invloed, je wilt geen associatie tonen met een ander geloof. Er zijn uiteraard ook ‘besproken’ voorwerpen die je liever niet in huis haalt.

Het telkens uitzoeken wat de oorsprong is van iets, kan ook de richting opgaan van dat het ‘iets’ relevanter wordt dan de Iemand (Jezus) die we dienen. Dat we dus meer geloof hechten aan de invloed van een boom en bal dan aan de aanwezigheid van God. Ik geloof sterk in het laatste.

Kerst vieren in de kerk is uitnodigend naar juist die mensen die normaal niet zo snel een samenkomst zouden bezoeken.

Vier je mee? Nodig jij mensen uit?

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink