Ken jij de christelijke namen voor vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag? Vandaag is het Witte Donderdag. Dan hebben we morgen Goede Vrijdag en vervolgens Stille Zaterdag en Pasen! De Heer is waarlijk opgestaan!

Veel christenen over heel de wereld zien de komende dagen als de meest betekenisvolle dagen om te vieren met elkaar. Nog meer dan de kerstperiode. Immers we herinneren ons het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

 • Op Witte Donderdag wordt dan stil gestaan bij de viering van het avondmaal en het verraad van Jezus.
 • Op Goede Vrijdag is er aandacht voor het lijden en sterven van Jezus
 • Op Stille Zaterdag denken we eraan dat Jezus in het graf ligt en lijkt er niets te gebeuren.
 • Op Pasen is de vreugde van de doorbraak: Jezus is opgestaan

Binnen de evangelische wereld komt deze viering steeds meer onder druk te staan. Veel gehoord argument daarvoor is: het is altijd Pasen, ik heb geen specifieke cyclus van dagen nodig om herinnerd te worden aan wat Jezus deed voor mij.

Op zich is dat waar, maar er valt ook wel wat meer over te zeggen. Immers door de eeuwen heen is door de kerk telkens bewust gekozen om deze Mega gebeurtenis die onze hele wereld heeft veranderd en redding heeft gebracht, te vieren op specifieke dagen. Om te zorgen dat we niet vergeten en onze kinderen bewust te maken hoe belangrijk dit voor ons is. Dit laten we zien door onze dagelijkse gang van zaken te onderbreken. In de viering wordt je opnieuw stil gezet bij wat er werkelijk relevant is in je leven.

In het Oude Testament gaf God heel bewust aan het volk Zijn feesten. Het waren niet hun feesten maar die van Hem. Hij stelde ze in. Jezus gaf aan deze feesten nieuwe betekenis. Vader, Zoon en Geest kozen heel bewust juist Pascha uit om Jezus te laten sterven en op te laten staan. Als onderdeel van dat feest. Volgens mij ligt daar een oproep om dat dan ook jaarlijks te blijven vieren. We hebben dat van Godswege nodig om de juiste prioriteit te houden in ons bestaan.

Hoe belangrijk is Pasen voor jou? Vier jij werkelijk nog de heilsfeiten van de Heer in je leven? Waar blijkt dat dan uit?

Jezus wijst de discipelen er op dat het feit dat ze gered zijn (hun namen zijn opgetekend in de hemelen Luc. 10:20) hun de meeste vreugde mag geven. Niet het succes van het dienen van Jezus. Komende dagen is het goed om hier weer bij stil te staan. Je vreugde laten komen van het feit dat je van Jezus bent!

Gezegende Paasperiode!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Zoveel mensen zoveel meningen! In de christelijke kerk kan het soms zelfs nog een graadje erger zijn. Daar zijn nog meer meningen dan mensen ?. Een bekende grap over dit thema gaat als volgt:

Er zat een evangelische Nederlandse christen al vele jaren vast op een onbewoond eiland. Eindelijk kwam er verlossing! Een boot meerde aan en de kapitein kwam aan land. Hij zag diverse gebouwen op het eiland staan en vroeg verwonderd aan deze christen waar al deze gebouwen voor dienden. De man wees naar het eerste gebouw en zei: dat is mijn huis. Toen naar het volgende gebouw: dat is waar ik kerk. Ten slotte wees hij naar het derde gebouw: dat was de kerk waar ik vroeger naar toe ging.

Waar zit meestal ons probleem in onderlinge meningsverschillen? We gaan vaak voor ons gelijk in plaats van voor het gelijk zijn in Christus. Die gelijkheid, allemaal kinderen van Vader God, moet het uitgangspunt zijn. Paulus vermaant in Filip. 4:2 Euodia en Syntyche dan ook om te kiezen voor eensgezindheid in de Here. Allebei hebben ze daarin een rol te spelen. Gelijk hebben moet niet je doel zijn in conflicten.

Hoe doe je dat in de praktijk?

De oplossing is niet je mond houden en net doen of er niets aan de hand is. De oplossing is ook niet om er alleen maar met anderen over te praten of weg te lopen. Het gesprek aangaan met elkaar is een belangrijke eerste stap in de oplossing. Maar in elk gesprek is het belangrijk om bij je zelf na te gaan of:

 • je motivatie is om eenheid in Jezus te behouden
 • je de relatie belangrijker vindt dan je mening
 • je zo spreekt dat die ander zich ook daadwerkelijk gehoord en gewaardeerd voelt.

Daarnaast is het ook goed om je te realiseren dat bij veel meningsverschillen niet iedereen dezelfde verantwoordelijkheid heeft in het betreffende issue. Dus ga telkens na: wie is de (eind) verantwoordelijke? Eer die persoon in je gesprek.

Paulus doet dat ook in zijn issue met de kapitein die hem als gevangene naar Rome moet brengen (Hand. 27:1-44). Paulus weet vanwege God dat ze niet uit moeten varen: er is storm op komst. Hij gaat hierover het gesprek aan met de kapitein. Die luistert niet naar deze waarschuwing en vaart toch uit. Paulus moet in dit geval ook mee (hij was gevangene).  Het feit dat Paulus bleef (ik denk dat hij vrijwillig die keuze ook had gemaakt) bracht redding mee voor iedereen. Hij had gelijk, kreeg geen gelijk, maar iedereen was gelijk in de redding en zegen van God!

Of te wel zegen van Jezus stroomt niet daar waar je gelijk krijgt maar waar je kiest voor eenheid.

Niet altijd zijn de betrokkenen zelf in staat om zich goed op te stellen in een conflict. Schroom dan niet om iemand er bij te betrekken die jullie door dit proces heen kunnen leiden. De zegen daarvan zal groter zijn dan voor jullie alleen.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

We zijn van de ene crisis overgestapt in de andere. Onbekend welke kant het nu weer opgaat. De wereld wordt steeds onzekerder. Dat doet wat met je!

De één stroopt zijn mouwen op en gaat aan de slag: spullen verzamelen, transporten regelen naar Oekraïne, vluchtelingen in huis nemen, geld doneren. De ander valt juist stil. Ziet door dit alles geen perspectief meer en gaat in de overlevingsstand of probeert gewoon door te gaan met zijn eigen leven leiden.

Als christen is het telkens weer van belang je te richten op Jezus. Wat vraagt Jezus van je als Zijn discipel?

Dat is een belangrijke vraag. In ons jaarthema wil Vader God ons meegeven dat het opstaan in onze tijd alleen goed kan, wanneer je dat doet vanuit ontmoetingen met Jezus. Wat vraagt Hij dus van jou? Ontmoet je Hem daarin?

Die vraag kan een ander mens dus niet voor jou beantwoorden. Die vraag moet je gewoon zelf stellen aan Jezus. Je zal beslist antwoord krijgen. Hij is immers je vriend! Hij heeft niet voor niets de Heilige Geest gegeven om jou te leiden in je leven hier, juist in deze verwarrende en pijnlijke tijd.

Hoe toets je of het antwoord van Jezus is en niet uit je eigen ziel komt, of dat het eigenlijk iets is wat mensen om je heen van je verwachten? De Bijbel geeft daarin allerlei handvatten. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen de vraag te stellen aan Jezus en stil te worden, maar ook om trouw elke dag de Bijbel te lezen.  Een aantal toetsende gedachten uit Gods Woord die mij helpen:

 • Wees in ieder geval niet bang (Mat. 24:6). God heeft ons niet een geest van slavernij gegeven om opnieuw bang te zijn, maar de Geest van het zoonschap (Rom. 8:15).
 • Jezus is bewogen met mensen. Hij ziet zowel de geestelijke nood (redding van hun ziel) als ook de zielse en lichamelijke nood. Jezus zond hongerige mensen niet zonder voedsel weg (Mat. 15:32). De Bijbel roept ons op om goed te doen aan allen en in het bijzonder goed te zijn voor onze geloofsgenoten (Gal. 6:10)
 • Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de eindtijd, maar geen reden om dan maar af te wachten totdat Jezus terugkomt. Immers de Bijbel roept ons op om te bidden voor koningen en hoog geplaatsen zodat we een stil en rustig leven kunnen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid (1 Tim. 2:1-2).

Wat te doen?

Je kunt in ieder geval dagelijks bidden voor de leiders dat ze een instrument worden van God om weer vrede te brengen. Ook ongelovige leiders kunnen gedachten van God krijgen (denk aan Kores, Pilatus’ vrouw, Farao van Egypte). Paulus werd van een vervolger een volgeling. Gebed is het machtigste wapen van de kerk, wat helaas het minste ingezet wordt. Sta op in gebed!

Daarnaast kan je delen van dat wat je hebt. Zowel in natuurlijke zin als in bovennatuurlijke zin. Of het nu veel is of weinig, wanneer je deelt in geloof, vermenigvuldigt Jezus het voor je.

Als kind van God ben je altijd veilig. Je veiligheid ligt niet in het aardse, maar in het hemelse. Dat besef moet je verdedigen en angst en twijfel dus niet binnen laten in je hart. Gevoelens en gedachten in het licht bij Jezus brengen en ze vervolgens overgeven aan Hem. Dat is soms een taai proces. Aanbidding helpt daarbij, samen kerk zijn ook! Wees trouw in het samenkomen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jij hebt grenzen nodig om je te kunnen ontwikkelen en te groeien. Je wilt je geliefd voelen en anderen liefde geven, maar niet tot elke prijs. Hoe zit dat met God zelf? Hij is immers de Uitvinder en Schepper van mensen. Heeft Hij ook grenzen? Is Zijn liefde oneindig, zonder voorwaarden of grenzen?

Vaak zeggen we als christenen dat God van mensen houdt. Maar wat betekent dat eigenlijk? Maakt het dan niet meer uit hoe we ons opstellen tegen over Hem?

Voor het antwoord op deze vragen is het verstandig te kijken naar Jezus. Hij is immers gekomen om het hart van de Vader te tonen. Wanneer je Jezus ziet, zie je God. Hij is juist ook mens geworden om het op ons niveau te kunnen communiceren.

Had Jezus grenzen in Zijn liefde voor ons?

Ja en nee!

Jezus vertrouwde niet iedereen (Joh. 2:24), want Hij wist wat zich in het hart van mensen echt afspeelde. Jezus zoekt geen uiterlijke volgelingen die alleen maar wat van Hem moeten, maar Hij zoekt mensen die zich volledig overgeven aan Hem, zoals Hij dat als eerste doet voor ons.

Jezus hield controle over het plan van God en gaf zich niet over aan de wensen (positief of negatief) van mensen. Jezus liet zich niet stenigen voordat het Zijn tijd was om te sterven. Hij trok zich terug om zich in veiligheid te brengen van de velen die Hem haatten.

Maar ook een ja: Immers hoe we ook reageren Jezus houdt van alle mensen.

Maar Zijn liefde vraagt wel een radicaal antwoord van ons: bekering en overgave aan Hem. Een leven dat zich toewijdt aan Hem. Een leven dat in overeenstemming komt met het plan van God. Gelukkig niet zonder hulp van Hem: zijn Geest komt in ons om te bekrachtigen.

Het ontvangen van de liefde van Jezus laat jou dus niet zoals je was. Je gaat veranderen. Het is immers goddelijke scheppende liefde. Het is liefde die je van zondaar zoon/dochter maakt. Het is liefde die je vergeeft en reinigt. Het is liefde die je uit de dood haalt en brengt in het hemelse leven. Het is ware LIEFDE.

Wil je die transformerende liefde van Jezus ontvangen? Zeg het maar zelf tegen Hem. Wil je hulp ontvangen in het proces? Vraag het Zijn Geest.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jij geniet vast ook van het aandacht krijgen van mensen. Wanneer je wordt gezien, gewaardeerd en complimenten krijgt, is je dag ineens heel anders. Liefde gaat nog een stap verder. Wanneer je geliefd wordt door iemand die je helemaal neemt zoals je bent, bloei je open. Iemand die wel degelijk je zwakheden kent, maar toch zegt: ik hou van je en blijf je trouw. Zo iemand wil je graag je leven mee delen, zelfs seksueel (de meest intieme vorm van liefde). Uiteraard alleen wanneer je andersom ditzelfde ervaart. We snappen allemaal dat bij liefde het van twee kanten moet komen. De Bijbel vindt deze vorm van liefde zo kostbaar dat het ons aanspoort om dit ruimte te geven binnen een huwelijksverbond.

Is liefde grenzeloos? Ik beantwoord die vraag met een duidelijke nee. Elk niveau van liefde kent grenzen. Immers liefde vraagt een voortdurende bevestiging van elkaar. Die bevestiging is meer dan een ja op de huwelijksdag. Het is een voortdurend ja spreken tegen elkaar en het je veilig blijven voelen bij elkaar. Het benoemen wat het effect is van elkaars spreken en handelen. Dat geldt ook voor vriendschap-, collegiale- en andere relaties.

Er gaat hier veel in mis. Het meest wezenlijke van mens zijn, wordt vaak het minst besproken. We praten niet over wat we op prijs stellen en wat niet. Welke aandacht oké is en welke voor ons te ver gaat. Het komt ook voor dat we ons zelf op dit punt ook niet goed kennen. Iets wat in eerste instantie fijn voelt, is dat later ineens niet meer. Vaak redeneren we dat wat wij oké vinden, de ander vast ook wel akkoord vindt. We ‘lezen’ de ander vaak ook alleen maar zo dat het ons voordeel geeft.

In de samenleving is terecht weer de discussie op gang gekomen over grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Er wordt gestimuleerd om te praten.

Dat is ook een belangrijke 1e stap: praten.

Wil jij er ook over praten? Op de werkvloer, in je gezin, in je kerk? Wil jij voor een ander praten, die nog geen stem durft te geven aan wat grenzeloos is?

Jij kan die stap zetten. Ook al betreft het iets wat in het (verre) verleden heeft plaatsgevonden. Heb je hulp nodig? Vraag Jezus om te helpen en zoek een vertrouwd persoon waar je je veilig voelt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Zou je dat graag precies willen weten? Zou het je helpen in je dagelijks leven wanneer je wist op welke datum Jezus terug komt?

Op het eerste gezicht misschien wel. Want de wereld waarin we leven wordt er beslist moeilijker op. We zien hoe de maatschappij onstabieler wordt, de rampen dichtbij zijn, landen in crisis zijn, de wereldproblemen onoplosbaar lijken. Mensen raken de regie over het leven steeds meer kwijt. Ook jou zou het een gevoel van angst en machteloosheid kunnen geven. Het zou je dus kunnen helpen te weten hoe lang we nog moeten wachten. Want dan komt alles goed.

Alles goed, voor wie? Voor ons christenen.

Maar niet voor degenen die Jezus nog niet kennen. Voor hen is het dan te laat.

Het feit dat we als christenen weer nadenken over Jezus’ terugkomst en hoe ver we op Gods agenda zijn, is op zich niet verkeerd. Alleen wat doet het met ons hart? Word ons hart bewogen zoals God de Vader bewogen is met deze wereld? Hij wacht namelijk, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat (2 Petr. 3:9). De Vader kijkt niet alleen naar jou, maar ook naar al degene die nog niet bij Hem horen. Hij houdt van alle mensen!

De vraag: ‘Wanneer komt Jezus’, is dus niet vrijblijvend.

De discipelen hadden die vraag ook (Hand. 1:6), maar kregen als antwoord dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen om getuigen te zijn van Jezus. Jezus gaf aan dat de kennis over het tijdstip bij de Vader ligt. Ze krijgen dus niet het gewenste antwoord.

Oftewel ook al onderzoek je alles in de Bijbel en weet je zeker hoe de eindtijd qua proces er uit zal zien, je hebt de vraag dan nog alleen met je verstand beantwoord.

Jezus verlangt dat je met je hart antwoord geeft, door in de kracht van de Geest te getuigen van Zijn liefde. Dat je je niet terugtrekt in je veilige bubbel. Dat je niet je mond houdt en probeert je leven te bewaren van de boosheid in de wereld. Nee, Hij zoekt dat je zichtbaar wordt en bereid bent je leven in te zetten. Dat je Hem vertrouwt dat jij hoe dan ook veilig bent, maar dat vele anderen die veiligheid nog moeten ontvangen. Dat die veiligheid van een andere orde is dan dat de wereld die zoekt.

Welk antwoord geef jij?

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Heb je het ook gemerkt? Je hebt een mening en die breng je steeds feller en overtuigender. Je kan steeds slechter luisteren naar een argument dat anders is dan dat van jou. Heb je ook gemerkt dat je negatiever bent geworden over mensen die je niet eens kent, maar die door hun verantwoordelijkheid en leiderschap invloed hebben op jouw leven? Bij veel mensen vindt dit momenteel plaats. De samenleving is aan het poraliseren.

Jij en ik bepalen het geestelijk klimaat, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in onze omgeving. Wij bouwen zelfs mee aan de sfeer in ons land. We zijn immers geroepen door God om te scheppen door ons spreken. Net zoals Hij sprak en toen was het er, verwacht Hij van ons dat we spreken namens Hem. Wat je zaait in je woorden, zal jij, maar ook anderen om je heen, oogsten.

De Bijbel laat duidelijk zien dat onze tong een machtig wapen is (Jac. 3:1vv). Het kan goed doen, maar ook veel schade brengen. Het kan een vuur aansteken wat uiteindelijk niet meer te beheersen is.

Hoogste tijd om bewuster te gaan denken en te spreken. Even stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt oogsten. Wil je een natie waarin vrede, veiligheid en respect aanwezig is? Een natie waarin iedereen er mag zijn? Dan is het zaak om zelf zo te spreken en te handelen. Jij bent daarin de sleutel.

Zelfs wanneer je je mond houdt, hebben je gedachten al invloed. Wanneer je alles en iedereen wantrouwt, wordt dat de atmosfeer waarin je leeft. Je wereld wordt kleiner en kleiner. Je denken bepaalt je houding en bepaalt uiteindelijk je daden en woorden die je spreekt. Dus begin met je gedachten krijgsgevangen te maken onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

Weer wat tips:

 • Wees bewust welke gedachten je toelaat
 • Spreek respectvol of zeg niets
 • Zegen degenen die verantwoording dragen
 • Ga uit van vertrouwen zodat vertrouwen kan groeien
 • Stel open en nieuwsgierige vragen om te leren.

Laten we als natie beter uit de pandemie komen dan dat we er in zijn gegaan.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In de onzekere tijden waarin we leven heb je al snel de neiging om je terug te trekken in je eigen wereldje. Je eigen veilige cocon. Zeker als er allerlei zaken waar je plezier uithaalde niet meer mogelijk zijn. De coronapas maakt het immers voor velen lastig om voluit deel te nemen aan de samenleving. Waar gaat dit allemaal naar toe? Wat gisteren een brug te ver was en nooit zou worden gedaan, kan vandaag ineens wel. Hoe lang blijft een maatregel nog van kracht. Wat of wie kunnen we nog vertrouwen?

Een wat somber begin van mijn blog. Maar dit is voor velen een realiteit in hun denken. Misschien ook wel bij jou!

Hoe moet je daar nu mee omgaan? Wat is jouw antwoord op deze gedachten?

Het beste antwoord dat je kan geven is een Bijbels antwoord. Galaten 6 vers 9 spoort ons aan om niet moe te worden om het goede te doen, want we zullen oogsten wanneer het tijd is. Ten minste als we niet verslappen.

Goed doen. Dat is wat Jezus zou doen. Dus niet zelf gericht, maar op die ander gericht. Niet verdeeldheid brengen, maar vrede brengen. Goed doen is het kwade uitdelgen door het goede te doen. Dus niet kwaad met kwaad bestrijden.

Jezus roept jou en mij daartoe op, omdat de dreiging van niets doen en verslappen reëel is. Jezus kent ons immers. Wanneer Gods vertegenwoordiging op aarde niets doet, wint de duivel terrein. Wanneer we wel het goede doen, dan zal dat uiteindelijk op Gods tijd oogst teweeg brengen. Oogst is hemelse vrucht, hemelse voorzieningen. Die Gods tijd hoeft niet ver in de toekomst te liggen. Zodra je goed gaat doen, zal je direct merken dat blijdschap je deel is. Immers je bent aan het samenwerken met Gods Geest die in je woont!

Wat praktische tips:

 • Praat eens een hele dag niet over die vervelende maatregelen van de overheid
 • Praat daarentegen over Jezus en wat Hij heeft gedaan voor jou
 • Zegen mensen met bemoedigde opbouwende woorden
 • Deel uit, geef wat weg, een spontaan cadeau
 • Help iemand, ook al kan hij of zij het zelf ook wel. Doe iets samen met een ander
 • Nodig iemand spontaan uit om iets leuks te doen.

Gods zegen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Herken je dit: Iemand zegt iets tegen jou en dat raakt je! Het komt heftig binnen en je wordt geïrriteerd. Je reactie is dan direct fel terug reageren. Of misschien reageer je juist niet direct, maar houd je je in. Maar in je ziel is er wel irritatie en boosheid. Die geef je later dan aandacht door niet tegen de persoon te spreken maar over die persoon met een ander. Vaak met een houding dat je gelijk hebt.

Hierdoor neemt onderlinge ‘afstand’ vaak toe. We voelen ons niet meer zo prettig bij die persoon. Ontwijken hem of haar. Relaties worden losser of breken uiteindelijk door dit voortdurende proces.

In een samenleving kan dit ook op grote schaal plaatsvinden. De Bijbel geeft zelfs aan dat in het einde der tijden de liefde onderling zal verkillen. (Mat. 24:12). Dit koppelt de Bijbeltekst aan wetsverachting. Wet spreekt over iets wat nationaal is afgesproken en wat maakt dat een samenleving goed functioneert. Als daar geen eer meer aan gegeven wordt, is dat vaak een teken dat mensen meer individu gericht zijn dan natie gericht. Een samenleving functioneert dan steeds meer als los zand.

Ook de kerk maakt dit mee. Uiteraard, want de kerk bestaat uit mensen die groeiende zijn. Maar wel met een belangrijk verschil: we spreken en handelen niet meer uit ons zelf, maar in verbondenheid met Christus. Overal waar we zijn, nemen we Jezus mee. Toch!?

Hoe voorkom je dat je meewerkt aan ‘los zand’ of ‘afstand nemen’ van mensen? Een goede houding is om vragen te stellen. Wanneer je dat niet lukt op het moment zelf, kan het later nog steeds zinvol zijn.

Heel eenvoudig: wat bedoel je met die opmerking? Het komt bij mij zo over, maar wellicht bedoel je wat anders? Vragen stellen met als  doel om de ander te leren kennen en te snappen brengt je vaak dichter bij elkaar. Dat kan voorkomen dat liefde verkilt of zelfs zorgen dat de liefde sterker wordt.

Eigenlijk heel eenvoudig.

Succes en zegen,

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Voel jij je veilig op je werk, in je gezin of in je kerk? En wat doe je als je je onveilig voelt?

Allemaal stellen we het op prijs om ons ergens veilig te voelen. Waar we helemaal ons zelf kunnen zijn. Waar we het gevoel hebben dat onze mening gehoord wordt en we aanvaard zijn ondanks onze gebreken. Waar we rust ervaren. Onder christenen zouden we ons bij uitstek veilig moeten voelen.

Ondanks onze gezamenlijke wens is de praktijk weerbarstiger. We ervaren allemaal wel situaties waar we ons onbegrepen, niet gehoord, genegeerd voelen. Of soms nog erger: gemanipuleerd, overheerst of weggedrukt. Om niet te spreken van zwaar destructieve situaties als (huiselijk) geweld of misbruik. Ook de kerk is helaas regelmatig in het nieuws als een (extreem) onveilige plaats.

Hoe komt dat toch? Waarom is de praktijk ondanks onze goede bedoelingen en protocollen zo gebroken?

Veiligheid creëer je met elkaar en heeft niet alleen een horizontale input (de mens) maar ook een verticale (de hemel). Die verticale wordt vaak vergeten of genegeerd. Zeker de samenleving houdt geen rekening met Jezus en Zijn Woord. De Bijbel spreekt namelijk niet over de perfectie van de mens, maar over de perfectie van Jezus die kwam om mensen te vergeven en te veranderen naar Zijn bedoeling en plan. Er is dus een Goddelijk idee waar we mee moeten willen leven. Dat maakt het uitdagender. Immers de Bijbel kan iets aanwijzen wat ons gezond maakt, wat hoort bij de nieuwe mens die we mogen aandoen (Ef. 4: 20vv). Dat kan botsen met wat de mens fijn vindt om te horen.

Hoe als christen veiligheid creëren? In ieder geval is het belangrijk om actief te zijn in plaats van afwachtend. In een voor jou onveilige situatie nodig je Jezus uit om te spreken tot jou. Hoe ziet Hij jou en die andere persoon? Je hebt namelijk als start een gedachte van de hemel nodig!

Afhankelijk van de ernst van de onveiligheid breng je direct een grens aan waar de ander niet overeen mag komen. In veel situaties ga je het gesprek aan met de persoon in kwestie. Benoem hoe jij er naar kijkt, wat jij ervaart. Sta open voor de reactie van die ander. Hij mag anders kijken dan jij, het anders bedoelen. Wees bewust dat iemands intentie goed kan zijn. Het beeld dat Jezus over die persoon jou heeft gegeven, kan je daarin helpen!

Verbind waar mogelijk samen consequenties aan wat besproken is. Omarm samen de waarheid. Dank Jezus voor het gesprek en de verheldering. Kom je er niet samen uit, dan haal je een vertrouwd persoon erbij.

Vergeet niet in je stille tijd het kruis van Jezus in de situatie te brengen door Zijn werk toe te passen bijvoorbeeld: vergeef de persoon, vergeef je zelf, breng leugens en verkeerde gevoelens bij het kruis. Je hebt daarbij kennis van het Woord nodig!

Op weg naar een gezonde veilige kerk!

P.S. In Nehemia hebben we een Regeling Grensoverschrijdend Gedrag (MyNehemia/infopoint/veilige kerk)

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

X