In deze blog wil je weer inspireren om jouw wonder te ontvangen en te beleven. Allerlei principes helpen je daarbij in je wandel met Jezus. In mijn vorige blog ging het over: verwachten in plaats van afwachten. Dit keer het principe: je mag ontvangen in Jezus’ tegenwoordigheid.

Er is in de tegenwoordigheid van Jezus namelijk al genezing te verwachten. Jezus wil dichtbij zijn en zich in het samenkomen van de kerk laten zien. Zijn aanwezigheid brengt al genezing. Dat mag je verwachten o.a. in de aanbidding en prediking.

De Bijbel zegt in Marc. 1:31 dat Jezus dichterbij kwam: En Jezus kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen.

Dat is wat Jezus dus doet. Hij spant zich in om jou te ontmoeten en te genezen. Jij mag ontvangen. Is dus geen werk van jou.

Leer om Jezus’ nabijheid uit te nodigen en je te geven aan Hem in je aanbidding. Maak dat als een levensstijl. We moeten ons realiseren dat er altijd genezing is in de tegenwoordigheid van Jezus. Hij is HEEL en communiceert heelheid. Er kan geen gebrokenheid of ziekte bestaan daar waar Hij ten volle zichtbaar is. Dat vraagt een geloofshouding en een diep verlangen naar Jezus alleen. Wil je dat?

Er kunnen belemmeringen zijn die jou afhouden van die ontmoeting. Belemmeringen zoals:

 • Verachting van de kleine dingen: je wil alleen de grote wonderen en niet dankbaar zijn met de kleine wonderen.
 • Ongeloof: je leunt op het geloof van de bedienaars en sterkt je niet persoonlijk in je relatie met Jezus. Je pakt niet zelf een belofte vast.
 • Passief na ontvangen gebed: je gaat na gebed gewoon weer verder alsof er geen verschil is gemaakt. Elk ontmoeting met Jezus heeft impact, dat vraagt geloofshouding.

Dus laat Jezus dichterbij komen en aanbid Hem alleen. Zijn liefde zal nooit falen in je leven.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jezus is gekomen om ons een leven in overvloed te geven. In andere woorden gezegd: jouw aards bestaan wordt vervuld met die vanuit de hemel. Weer anders gezegd: Jezus heeft alles gedragen voor jou aan het kruis en wil jou in Zijn heelheid brengen: genezing, bevrijding en redding.

We houden bijna automatisch rekening met wat natuurlijk logisch is en verklaarbaar. Dat wat we kunnen onderzoeken en beredeneren. Maar de geestelijke mens houdt als eerste rekening met de bovennatuurlijke feiten. Om daarin te leven kunnen we veel leren.

Gelukkig wil de Heilige Geest jou leren. Ik wil je meenemen in diverse principes die je helpen om jouw wonder te ontvangen en te beleven.

Wees verwachtend, niet afwachtend

In Marc. 5: 23 spreekt de hoofdman naar Jezus: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste, komt toch en leg haar de handen op, dan al ze behouden worden en in leven blijven.

Jezus is de bron van geloof. Hij wil geloof aanwakkeren in jou door Zijn Geest. Vraag daar dan ook actief om. Vraag om verwachting en handel daarnaar in verwachting. Het zwaartepunt van geloof ligt niet bij jou, maar bij Jezus, maar er is wel geloof nodig. Je mag zeker geloof verwachten bij een volgeling van Jezus. Immers je bent met Zijn tegenwoordigheid bekend. Als deze hoofdman dit verwacht van Jezus, dan kan jij dat ook!

Je staat niet alleen. De gemeente verwacht mee. Maak dat dus concreet door actief om gebed te vragen. Wees in het ontvangen van het gebed ook meewerkend. Door op te letten wat de Heilige Geest aan het doen is. Eer dat door het te vertellen, zodat er gericht gebeden kan worden. Ga na het gebed ook zelf verder in de verwachting en bij niet zichtbaar worden van het wonder, blijf gebedssteun zoeken!

De hoofdman ging door ook nadat zijn dochter overleden was. Jezus is in ons midden en wil het door ons heen doen. Dat is een groei proces. Daar strekken we ons naar uit! Gaan we 100% resultaat zien? We gaan altijd 100% Jezus zien. Zijn liefde faalt nooit. Er is in ieder geval meer van de hemel te zien dat we nu zien! Doe daar actief in mee.

Een passieve houding werkt tegen! Leugens zijn bijvoorbeeld:

 • Het is niet voor mij.
 • Een chronische langdurige kwaal is reden om geen doorbraak te verwachten.
 • Wanneer iets niet gebeurt, is dat reden om te zeggen dat er vervolgens niets (of nooit) meer gebeurt.

Een opbouwende houding is: Eer het kleine en verwacht het grote. Een genezing van 1 arm maar nog niet van het hele lichaam is nog steeds reden voor een feestje. Er is immers progressie.

Op naar Meer van de Heer!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Na een tia kon Michelle moeilijk prikkels verdragen. Het was altijd druk in het hoofd en de oren van Michelle. Oordopjes hielpen in die tijd om rust te brengen. Tot ze hier gebed voor ontving en deze oordopjes niet meer nodig waren.

 

De gemeente is Gods idee. De gemeente wordt gezien als de bruid van Jezus waarvoor Hij terugkomt! De Heilige Geest is druk met het klaarmaken van de bruid voor die dag: stralend zonder vlek of rimpel. Daar gebruikt Hij mensen voor. Wij allemaal zijn daarin nodig. We worden samen stralend doordat we aan elkaar input geven zoals een broer, zus dat zou doen. We hebben immers zorg voor elkaar!

Ook al ben je wellicht geen leider over een groep mensen, toch heb je een heerlijke verantwoordelijkheid om je (geestelijke) gaven en talenten in te zetten voor de bouw van Zijn Koninkrijk. Je bent immers deel van Zijn lichaam en je functioneert daarin mee.

In mijn vorige blog heb ik de vraag opgeworpen hoe als kerk te voorkomen dat je te veel op je zelf bent gericht. Het leiderschap van een plaatselijke gemeente kan openheid naar andere kerken en bedieningen creëren door relaties aan te gaan. Dat is een mooie en gezonde manier van openheid. Immers de bediening van buiten de kerk is dan niet een eenmalige gast, maar bouwt door de jaren heen een langdurige relatie op waardoor betrouwbaarheid groeit. Dat geeft meer vrijmoedigheid om elkaar te bevragen en zo werkelijk als familie te leven.

Een gezond kenmerk van een bevriende bediening van buiten de plaatselijke kerk is, dat hij/zij de plaatselijke gemeente liefheeft en graag wil dienen samen met het plaatselijke leiderschap. Immers, ook al is de kerk niet perfect, toch is zij Gods geliefde bruid. De bediening kan iets aanvullen wat in de plaatselijke kerk niet aanwezig is, maar dat is geen teken van onbekwaamheid van het leiderschap, maar juist een reden voor het vieren van de benodigde aanvulling. Uiteraard geldt dat ook voor de bevriende bediening: ook die is op zichzelf beperkt en kan alleen in samenwerking met de plaatselijke kerk gezond functioneren.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Na een val had Arno last van pijn in zijn lies. In een samenkomst laat hij voor zich bidden waarbij hij ervaart dat God hem aanraakt. Na afloop is alle pijn verdwenen.

Vanuit het niets werd Ria ineens overvallen door een beroerte. Een pittige tijd van beperkingen en werken aan herstel volgde. Gedurende deze moeilijke periode bleef zij geloof houden voor een wonder van God. In deze video getuigt Ria over hoe God haar gebeden verhoorde en haar aanraakte!

In mijn vorige blog heb ik een begin gemaakt met het onderwerp hoe om te gaan met de veelheid van onderwijs en input vanuit kerken en bedieningen in Nederland en wereldwijd. Immers de wereld is in onze tijd zo klein geworden door de grote invloed van internet.

Ik denk dat er een eerste verantwoordelijkheid bij jou ligt om je geestelijke voeding te halen bij een plaatselijke gemeente waar je je relationeel aan verbindt. God werkt met plaatselijke gemeenten en met de daar door Hem aangestelde leiders. God heeft visie voor jou ontwikkeling in je thuis gemeente.

Kan je dan nergens anders geestelijk voedsel halen? Ja hoor. Er is ook een universeel lichaam en God kan je over de grenzen van je eigen gemeente heen voeding geven. Sterker gezegd, dat wil Hij graag omdat Hij ons ook bewust wil maken dat Zijn kerk groter is dan je plaatselijke kerk. Ik noem daarbij wat aandachtspunten:

 • Elke bediening of kerk heeft een door God gegeven verantwoordelijkheidsgebied. Jij valt niet direct in dat gebied. Het helpt je om het onderwijs te spiegelen aan de gemeente waar je bij hoort. Je bouwt immers daar mee.
 • Je geniet het onderwijs op ‘afstand’ en zonder echte relatie. Je kan de cultuur van de bediening/kerk niet goed beoordelen. Een bediening of kerk is bovendien meer dan alleen het onderwijs dat je hoort. Je overziet dus niet alles.
 • Het is dan meer aan jou om te bepalen of het onderwijs je ook echt helpt in het seizoen van groei waarin je bent. Het kan helpend zijn om feedback te vragen van een leider in je thuis gemeente om zo met je mee te denken.

De kracht van de plaatselijke kerk is dat er gewerkt wordt met leidersteams die elkaar kunnen aanspreken en feedback geven. De gemeenteleden mogen ook hun leiders vanuit relatie bevragen. De leiders kunnen de gemeente ook vanuit relatie aansporen.

De kracht van de gemeente is ook dat het meer is dan een samenkomst of onderwijs. Er vindt versterking en groei plaats door samen te werken en met elkaar op te trekken in de bergtop- en dal-ervaringen van het leven. Er is een langdurige interactie!

Hoe kan de gemeente zich nu verbinden aan bedieningen daar buiten? Hoe voorkomt de gemeente dat ze alleen op zichzelf is gericht? Daar ga ik in mijn volgende blog op in.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

We leven in een wereld waarin we via internet snel toegang hebben tot allerlei predikers, kerken en bedieningen. Het lijkt alsof we overal op de wereld kunnen zijn, zonder er naar toe te hoeven reizen. Ook in Nederland hebben we makkelijk toegang tot al het onderwijs van de diverse kerken en bedieningen die ons land rijk is. We krijgen deel aan van alles en dat geeft ons veel informatie en veel groei mogelijkheden.

Er is veel licht van het Koninkrijk van Jezus dat zo verspreid wordt. Dit geeft enthousiasme! Maar er zijn ook schaduwzijden, ten minste wanneer je niet bewust bent dat wijsheid nodig is.

Hoe dat zo?

God geeft namelijk altijd een bepaalde orde. Best logisch. Geen enkel bouwwerk wordt zonder plan gebouwd. Er is altijd een proces. Geen enkel lichaam groeit of blijft gezond zonder dat er een bepaalde natuurlijke orde wordt gevolgd. De Schepper heeft bij alles wat Hij gemaakt heeft structuren en processen bedacht. Geestelijk is dat net zo.

Zelfs in het verlossingswerk was er een patroon en volgorde: de Vader zond eerst de Zoon. De Geest kwam pas nadat de Zoon zijn werk had volbracht. Het plan hiervoor bestond al sinds de zondeval. Er was toen ook al een tijdstip bedacht door God. Het plan kwam pas ten uitvoering op dat Goddelijke moment.

Sinds de Pinksterdag is Gods Geest de wereldwijde gemeente van Jezus Christus aan het bouwen. Wat direct in de Bijbel opvalt, is dat deze ene universele gemeente zichtbaar wordt in vele plaatselijke gemeenten. Deze worden vervolgens geleid door voorganger/oudsten die zijn aangesteld door apostelen/profeten. Gods Geest gebruikt mensen en volgt een bepaald patroon. Dat zien we in heel de Bijbel terugkomen. Telkens werkt God richting een groep mensen met leiders die verantwoordelijk zijn voor de groei en ontwikkeling van deze groep. Waarbij de groep elkaar opbouwt en versterkt.

Waarom? Omdat God houdt van een langdurige relatie! God is in Zijn wezen al een relationeel God (Vader, Zoon en Geest). Hij werkt daarom met het idee van gezin, familie en gemeente. Manieren waardoor je anderen echt leert kennen en gekend wordt. Niet als losse verbindingen die komen en gaan, maar als langdurige relaties. Dat is de orde van God. Dat is Zijn patroon.

Vragen:

 • Hoor jij ook bij een gemeente?
 • Ontvang jij dan ook het onderwijs en voeding vanuit het bijbehorende leiderschap?
 • Ben je betrokken in je gemeente?

Ik hoor je al denken: kan ik dan nergens anders geestelijk voedsel halen? Daar ga ik in deel 2 van deze blog dieper op in.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Vaak wordt de term “bijbels” gebruikt door christenen waarbij aangegeven wordt of een bepaalde handeling/gebruik/daad in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt. Bij het gebruik van die term hoort eigenlijk een bepaalde kijk op de Bijbel en de studie daarvan. Immers de ene christen ziet iets alleen als bijbels als het letterlijk in de Bijbel staat en de ander ziet het als bijbels als de Bijbel het als principe neerlegt.  Ik geloof in beiden. Heel veel zaken in de Bijbel zijn letterlijk. De opstanding van Jezus is letterlijk. De wonderen die beschreven worden, zijn letterlijk. Er zijn ook gelijkenissen die Jezus vertelt die niet letterlijk gebeurd zijn, maar waarin waarheid van God overgedragen wordt. Er staan natuurlijk ook zinnen in de Bijbel die leugens zijn: bijvoorbeeld wat de slang tegen Adam zegt. Zo zijn er ook beschrijvingen die voorbeelden zijn van hoe God kan werken, maar niet bedoelt zijn om als leer te worden gezien. De Bijbel laat namelijk heel veel voorbeelden zien hoe God werkt en kan werken, maar geeft ook ruimte aan nieuwe dingen: dingen die niet beschreven zijn, maar wel vanuit de Schepper God komen.

Belangrijk is dus dat je geen leer maakt van iets wat de Heer ook niet doet.

Je ziet in de loop van de Bijbel telkens nieuwe dingen beschreven worden. Nieuwe manieren waarop Gods Geest werkt. Daarmee zijn die nieuwe dingen niet ineens een regel geworden dat het altijd zo moet gebeuren. Dat was ook niet het uitgangspunt van het volk van God. Men stond open voor nieuwe dingen!

God leidt Israël met een wolkkolom en vuurkolom. Dat hoeft dus niet de enige zichtbare manier te zijn  waarop God een volk of persoon leidt.

God sprak door de brandende braamstruik. Dat is nu niet ineens de enige manier geworden waarop God spreekt.

Jezus bracht modder aan op de ogen van de blinde, dat is nu niet de enige manier waarop blinden gaan zien.

Jezus genas door aanraking van een kleed, dat is nu niet de enige manier.

Johannes viel op zijn gezicht in de aanwezigheid van God, dat is dus niet de enige manier van vallen.

Telkens wanneer er iets nieuws gebeurt wordt dat niet ineens de enige manier. Er was nog nooit eerder iemand genezen door vallende schaduw, door een zakdoek en toch gebeurde dat ineens (Handelingen)

Wanneer God nu geneest doordat iemand in geloof zijn hand op het tv scherm legt, is dat dan ineens fout? Omdat dat niet in de Bijbel staat? Of omdat het geen zakdoek is? Ik geloof van niet. De Bijbel geeft ruimte aan nieuwe dingen. Het idee is dus niet om bij elke actie van God te gaan kijken of het letterlijk in de Bijbel staat, maar om na te gaan wat de uitwerking is van dat wat God doet;

 • Is het in de naam van Jezus Christus?
 • Wordt de relatie met Jezus versterkt?
 • Ontvangt de persoon de vrede van Jezus?
 • Ontvangt de persoon meer vrijmoedigheid om als kind van God te functioneren?

Basishouding in de ‘nieuwe dingen’ van God is, dat je vertrouwt dat je Hemelse Vader geen stenen geeft als antwoord op je vraag om brood. God is goed en geeft goede gaven!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]mia.nl

Richard Wilbrink

Heb je wel eens kortsluiting veroorzaakt bij een stopcontact? Wat een kracht zie je dan ineens: vonken en rook. Ik heb de spanning zelfs een keer gevoeld in mijn lichaam. Geen prettige ervaring.

Energie is kracht!

De Bijbel spreekt ook over energie. In 1 Kor. 12 wordt naast de gaven en bedieningen ook gesproken over de werkingen van de Geest. Daar staat in het Grieks: energmata (energie die merkbaar wordt). Dit spreekt over de manifestatie van de Geest. Die is er al, maar dan ineens voelbaar/merkbaar. Gods Geest is vol Leven en Kracht! Hij kan zich laten zien aan je. Zelfs je ogen kunnen ineens open gaan voor de geestelijke werkelijkheid: zodat je engelen ineens kan zien.

Wanneer de werkingen zichtbaar worden, ervaar je vaak iets in het natuurlijke, je lichaam of ziel: je wordt warm, je wordt zwaar, je trilt, je schudt, je emoties komen los (huilen, lachen, glimlachen), je ontspant en kan vallen, knielen of je valt spontaan. Het geestelijke beïnvloedt het natuurlijke. Dat is eerlijk gezegd helemaal het idee van God! Hij wil samenwerken met jou en door jou heen.

In de Bijbel zien we daar ook voorbeelden van:

Priesters konden niet meer staan in de tegenwoordigheid van God, Ezechiël en Daniël vielen op hun gezicht, soldaten vielen neer voor Jezus, Paulus en zijn medereizigers vielen van hun paarden, Johannes viel neer, Petrus ervaart een stomp in zijn zij om wakker te worden, discipelen lijken dronken.

Gaat het dan ineens alleen maar om de ervaring, het gevoel? Nee, je leeft uit geloof. Maar leven uit geloof betekent niet dat je niet openstaat voor de ervaring. Dat is juist een vrucht van geloof. Je gelooft dat de Geest in je woont en je ervaart Hem in je leven door wat Hij door je heen doet, maar ook wat Hij aan je doet. De manifestatie van Hem in je leven is een bevestiging dat  je met Hem wandelt. Het grotere doel is dat je door zowel het geloven als het beleven vrijmoedig meer van Jezus gaat delen aan de wereld. Je ontvangt zelf b.v. (innerlijke) genezing en je deelt Zijn kracht uit.

Een laatste vergelijking: Ik geloof dat Ankje van me houdt. Maar niets in mij is er op tegen om die liefde ook te voelen. Ik heb gevoelens voor haar, zelfs als ze er niet is. Als ze er wel is, is er meer dan alleen maar geloven in liefde. Er is dan ook: aanraken, omhelzen, lachen, huilen, dollen etc. Lichamelijk wordt zichtbaar wat er geestelijk is. Die twee gaan hand in hand.

De roep van de bruidegom Jezus is: wordt wakker noordenwind, wordt wakker zuiderwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen (Hooglied 4:16)

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink